കേരളാ ടീച്ചർ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് 2021 ലേക്കുള്ള അപേക്ഷക്ഷണിച്ചു അപേക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻകാര്യങ്ങളും ഇവിടെ നൽകുന്നു അപേക്ഷ അയക്കാനുള്ള ലിങ്കും നിങ്ങള്ക്ക് ലഭിക്കും കൃത്യമായി വായിച്ചു മനസിലാക്കുക

2009 - ലെ വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമം ( ആർ.ടി.ഇ.ആക്ട് ) അദ്ധ്യാപകരുടെ നിയമനകാര്യത്തിൽ നിലവാ…

Read more

കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മിഷൻ 2021 മെയ് മാസത്തിൽ നടത്താനിരുന്ന എല്ലാ പരീക്ഷകളും കോവിഡ്-19 രോഗവ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മാറ്റിവച്ചു

കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ 2021 മെയ്യിൽ നടത്താനിരുന്ന എല്ലാ പിഎസ്‌സി പരീക്ഷകളും  കോവിഡ്…

Read more

Kerala State Eligibility Test July 2021 Prospects ,How to Apply , Latest Syllabus , Fee ,Educational Qualifications and All Details

സ്റ്റേറ്റ് എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ജൂലൈ 2021 ( SET JULY 2021 )  ഹയർ സെക്കണ്ടറി , നോൺ വൊക്ക…

Read more

Courses for UGC NET EXAM 2021 you can join through your WhatsApp General Paper Commerce Malayalam History And Management Explanation In Malayalam and English

Crash Course For UGC/NTA-NET ,Exam 2021  യുജിസി നെറ്റ് പരീക്ഷ മാറ്റിവെച്ചു ,പുതുക്കിയ തീ…

Read more

യുജിസി എൻടിഎ നെറ്റ് മെയ് (UGC/NTA-NET,Exam-may-2021 ) പരീക്ഷ മാറ്റിവെക്കുമോ പുതിയ വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് എന്നാണ് ഇനി ലഭിക്കുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അറിയാൻ മുഴുവൻ വായിക്കുക

UGC/NTA-NET 2020 ഡിസംബറിൽ നടത്തേണ്ട പരീക്ഷയാണ്  മെയ് 2021മെയ് 02 മുതൽ 17 വരെ നടത്തും എന…

Read more

CSIR-UGC/NTA-NET-Exam 2021 Latest Updates CSIR NET Eligibility Syllabus and All Details about CSIR NET in Malayalam

യു‌ജി‌സി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങക്കു  വിധേയമായി ഇന്ത്യൻ സർവ്വകലാശാലകളിലും ക…

Read more

UGC NTA NET Exam-2021 Important PYQ General Paper Topic1 Teaching Aptitude From Learners Characteristic 2018 to 2020

UGC/NTA-NETപരീക്ഷയുടെ വിജയത്തെ  നിർണയിക്കുന്നതിൽ General Paper വലിയ പങ്കാണ് ഉള്ളത് ജനറൽ പ…

Read more