കഴിഞ്ഞ കോഴ്സിന് പലർക്കും ജോയിന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല .ഒരുപാടു ആളുകൾ മെസ്സേജ് അയച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ കോഴ്സ് നടത്തുന്നത്  നിങ്ങള്ക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് 

ഞങ്ങൾ നൽകിവരുന്ന കോഴ്സിനെ പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി അറിയാൻ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുക അല്ലെകിൽ  വാട്സാപ്പ് ചെയ്യുക

നമ്പർ :- +919747232178

WhatsApp Crash Course For General Paper (Paper 1)

& Paper 2 (Main Subjects) 

1)-Commerce, 

2)-History, 

3)-Malayalam, 

4)-Management

Course Details

Recorded video classes covering 100% of the syllabus with facility for personal doubt clearance 

Complete notes (access only)

More than 1200 MCQ practice and mock tests in NTA NET exam format via our e-learning platform and android app (not accessible in iOS)

The entire syllabus would be covered, with a one-on-one doubt clearance facility. 

For trial lessons please utilize:


For Course Fee Message to Our WhatsApp Number

കോഴ്സ് ഫീ അറിയാൻ വാട്സാപ്പിലെക്കു ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കുക

For WhatsApp Message -Click Here


ജനറൽ പേപ്പറിന് പുറമെ ഹിസ്റ്ററി ,കോമേഴ്‌സ് ,മാനേജ്‌മെന്റ്റ് ,മലയാളം ,തുടങ്ങിയ മെയിൻ വിഷയങ്ങൾക്കും ,ഈ കോഴ്സ് നിങ്ങള്ക്ക് ലഭ്യമാണ് 

വിഡിയോവിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ കഴിവതും നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് അയക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കൂടുതലായി നിങ്ങള്ക്ക് സംശയങ്ങൾ വരികയാണെകിൽ മാത്രം ഈ നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കുക . 

കഴിഞ്ഞ കോഴ്സിന് ജോയിന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തവർ   നിങ്ങൾ തയ്യാറാണെകിൽ ഈ പ്രാവശ്യം തന്നെ നിങ്ങള്ക്ക് നെറ്റ് നേടാൻ സാധിക്കും എന്നത് ഉറപ്പാണ് .