കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് PG കഴിഞ്ഞവർക്ക് Higher Secondary School Teacher HSST recruitment 2021 അപേക്ഷിക്കാനുള്ള യോഗ്യതകൾ ,

2017 ൽ കേരളാ PSC അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ കൃത്യമായി നമുക്ക് നൽികിയിട്ടുണ്ട് ആ വിവരങ്ങളാണ് ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി വായിച്ചു മനസിലാക്കുക 

HSST Recruitment 2021

Method of appointment :Direct Recruitment 

Age limit 

Age 20-40 (Eligible to apply for this post with usual relaxation to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Communities.)

Scale of Pay : ` 45,600- 95,600/

HSST Qualifications For Computer Science 

1- Master's Degree in Engineering or Technology in the concerned subject / M. Tech Degree in Computer Science, Computer Engineering or Information Technology / Software Engineering with not less than 50% marks from a recognized University

OR

# Master's Degree in Computer Application/ Master's Degree in Computer Science or Information Technology with not less than 50% marks from a recognized University. 


2- In the absence of  qualified candidates in item (1) above B.Tech/ Bachelor of Engineering Degree with not less than 50% marks in any branch of study with Computer Science/ Computer Engineering/ Information Technology from a recognized University. 

OR 

B.Tech/ Bachelor of Engineering Degree with not less than 50% marks in any branch of study with Post Graduate Diploma in Computer Application from a recognized University/   Lal Bahadur Sastri Centre for Science & Technology / Institute of Human Resource Development or Department of Electronics 'A' Level accredited 

OR

Masters Degree with not less than 50% marks in Mathematics/ Physics with Post Graduate Diploma in Computer Application from a recognized University / Lal Bahadur Sastri Centre for Science & Technology / Institute of Human Resource Development or Department of Electronics 'A' Level accredited 

OR

M.Tech Degree with not less than 50% marks in Electronics & Telecommunication / Electronics Engineering from a recognized University.  

OR

B.Sc. Degree in Computer Science with not less than 50% marks and Post Graduate Diploma in Computer Application from a recognized University/ Lal Bahadur Sastri Centre for Science & Technology / Institute of Human Resource Development or Department of Electronics 'A' Level accredited

OR

M.Sc. Statistics with not less than 50% marks with Post Graduate Diploma in Computer Application from a recognized University .

നിലവിൽ മുകളിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് HSST Computer Science  യോഗ്യതകൾ  ഇതിൽ എതെകിലും രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെകിൽ പുതിയ അപ്ലിക്കേഷൻ വന്നാൽ മാത്രമേ മനസിലാക്കാൻ കഴികയുള്ളു..