👉2023 ആഗസ്റ്റിൽ അന്തരിച്ച സാഹിത്യകാരനും തിരക്കഥാകൃത്തുമായ വ്യക്തി ആര്? 

                                    - ഗഫൂർ അറയ്ക്കൽ

👉ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഡ്രോൺ കോമൺ ടെസ്റ്റിങ് സെന്റർ നിലവിൽ വരുന്നത് എവിടെ?

                                    - തമിഴ്നാട്

👉 സെക്രട്ടറിയേറ്റ് ഭരണപരിഷ്കാര ശിപാർശ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ച കമ്മിറ്റി ഏത്?

                                    - സെന്തിൽ കമ്മിറ്റി 

👉 ഉത്തേജകമരുന്ന് പരിശോധനയിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് നാഷണൽ ആന്റിഡോപ്പിംഗ് ഏജൻസി 4 വർഷം വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയ താരം ?

                                      - ദ്യുതി ചന്ദ്

👉ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി The Biodiversity Atlas of Mayem Village ' തയ്യാറാക്കിയ - സംസ്ഥാനം ഏത്?-

                                     - ഗോവ 

👉 ശിശുവികസനത്തിനും മാതൃ മാനസിക ആരോഗ്യത്തിനുമുള്ള പദ്ധതിക്കായി ഏഷ്യൻ ഡെവലപ്പ്മെന്റ് ബാങ്ക് 40.5 മില്വൺ ഡോളർ അനുവദിച്ച സംസ്ഥാനം ഏത്?

                                      - മേഘാലയ

👉NCERT ഉം ഒഡീഷ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ചേർത്തിറക്കിയ ബുക്കുകൾ?

                                     - Kuwi Primer and Desia Primer

👉 കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും പുതിയ അറിവുകൾ തുടർച്ചയായി ഇ- ലേണിങ്ങിലൂടെ സാധ്യമാക്കുന്നതിനായി ഉത്തരാഖണ്ഡ് സംസ്ഥാനം ആരംഭിച്ച പദ്ധതി ഏത്?

                                      - CLAP പദ്ധതി

👉ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ 3 D പ്രിന്റഡ് പോസ്റ്റോഫീസ് എവിടെ? 

                                      - ബംഗളുരു 

👉ചെസ്സിൽ കേരളത്തിലെ ആദ്വ വനിത ഇന്റർനാഷണൽ മാസ്റ്റർ പദവി സ്വന്തമാക്കിയത് ആര്?

                                     - നിമ്മി എ . ജോർജ്


👉Who is the writer and screenwriter who passed away in August 2023? 

                                     - Gafur Slaughter

👉Where is India's first drone common testing center coming up?

                                     - Tamil Nadu

 👉 Which committee submitted the recommendation report of secretariat administration reform?

                                    - Senthil Committee

 👉 The player banned for 4 years by the National Anti-Doping Agency after failing the doping test?

                                    - Dyuti Chand

👉India's first Biodiversity Atlas of Mayem Village ' Prepared by -Which State?-

                                    - Goa

 👉 Which state has been sanctioned USD 40.5 million by the Asian Development Bank for a project on child development and maternal mental health?

                                    - Meghalaya

👉Books published by NCERT and Odisha University?

                                    - Kuwi Primer and Desia Primer

 👉 Which scheme has been launched by the state of Uttarakhand to enable children to acquire the latest knowledge through continuous e-learning?

                                   - CLAP project

👉Where is India's first 3D printed post office?

                                  - Bangalore

 👉Who has won the title of first Vanita International Master in Chess in Kerala

                                  - Nimmi A.  George