സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഓഫ് കേരള
(2009-ൽ പാർലമെന്റ് നിയമപ്രകാരം സ്ഥാപിതമായ ഒരു കേന്ദ്ര സർവ്വകലാശാല)

             വിവിധ അധ്യാപന തസ്തികകളിലേക്കുള്ള അറിയിപ്പ് 

Advt No CUK/EST/RECRT/TEACH/2023 

Dated, 05tJune,2023 

ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പോസ്റ്റുകൾ  

Academic Level Academic Level 14  

Associate Professor Academic Level 13A

Assistant Professor Academic Level 10

അപേക്ഷകർ  ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ 

ഓൺലൈൻ മോഡ് വഴിയാണ് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്

അപേക്ഷയുടെ ഹാർഡ് കോപ്പി സമർപ്പിക്കേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ്.


 പോസ്റ്റൽ ആയി അപേക്ഷ അയക്കുമ്പോൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞ 

കാര്യങ്ങൾ ഉൾപെടുത്തണം 

അപേക്ഷ അയക്കാനുള്ള അഡ്രെസ്സ് അവസാനഭാഗത്തു 

നൽകിയിട്ടുണ്ട് 

അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയോ അതിന് മുമ്പോ 

അപേക്ഷയുടെ ഹാർഡ് കോപ്പി ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ, അപേക്ഷകൾ 

നിരസിക്കപ്പെടും 

എല്ലാ വിവരങ്ങളും/പുതിയ വിവരങ്ങളും / , എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, വെബ്‌സൈറ്റിൽ മാത്രം അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യപ്പെടും. അപ്‌ഡേറ്റുകൾക്കായി അപേക്ഷകർ പതിവായി സർവകലാശാല വെബ്‌സൈറ്റ് www.cukerala.ac.in സന്ദർശിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാത്ത ഒരു വിവരത്തിനും സർവകലാശാല ഉത്തരവാദിയായിരിക്കില്ല.

അപേക്ഷകർ സാധുവായ SC/ST/OBC (നോൺ-ക്രീമി ലെയർ) അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യണം

ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ഫീസ് (പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീ )   2000/- രൂപ 

എസ്‌സി/എസ്ടി/സ്ത്രീ, പിഡബ്ല്യുബിഡി ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ അപേക്ഷ ഫീയിൽനിന്നും  ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു .

ശമ്പളം 


കേരളത്തിലെ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഇനിപ്പറയുന്നവയിലേക്ക് നേരിട്ടുള്ള റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിനായി യോഗ്യരും അനുയോജ്യരുമായ ഇന്ത്യയിലെ പൗരന്മാരിൽ നിന്ന് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.


യോഗ്യതകൾ 

2018-ലെ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നിലവാരം പുലർത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികളും തുടർന്നുള്ള ഭേദഗതികളും. യുജിസി ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ച്,  യൂണിവേഴ്‌സിറ്റികളിലും കോളേജുകളിലും അധ്യാപകരുടെയും മറ്റ് അക്കാദമിക് സ്റ്റാഫുകളുടെയും നിയമനത്തിനുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ യോഗ്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് 

UGC Regulations on Minimum Qualification for appointment of Teachers and Other Academic Staff in Universities and Colleges and Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education 2018. 

UGC Regulations on Minimum Qualification : Click Here 

മുകളിൽ നൽകിയ PDF വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയാൽ യോഗ്യത നിങ്ങള്ക്ക്

 അറിയാൻ കഴിയും വീഡിയോ കണ്ടവരാണെകിൽ അത് മനസ്സിലാകും 

അവസാനതീയ്യതി /(ഓർക്കേണ്ട മറ്റു തീയ്യതികൾ )


അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള ഓൺലൈൻ വെബ് സൈറ്റ് 

Applications are to be submitted through on-line mode through the link https://curec.samarth.ac.in

അപേക്ഷയുടെ മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയുടെ പകർപ്പും 

യോഗ്യത  തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്  എന്നിവ ഹാർഡ് കോപ്പി ആയി

 അയക്കേണ്ട വിലാസം 

സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഓഫ് കേരള

തേജസ്വിനി ഹിൽസ്, പെരിയെ, 

കാസർഗോഡ്, കേരളം-671320 

വെബ്സൈറ്റ്: www.cukerala.ac.in 

ഫോൺ: 0467-2309480,0467-2309486