വേദവ്യാസ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി,

                                             ജോലി ഒഴിവുകൾ -2022 

തസ്തിക 

അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർമാർ

ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയിത വിഷയങ്ങൾ

മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്

സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് 

വേദവ്യാസ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി

സ്ഥാപനത്തിന്റെ വിലാസം

വേദവ്യാസ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി,

കക്കോവ്, മലപ്പുറം,

കേരളം, ഇന്ത്യ പിൻ 673632

ഒഴിവ് അറിയിപ്പ് തിയ്യതി 

16 സെപ്റ്റംബർ 2022

അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാനതിയ്യതി

2022 സെപ്റ്റംബർ 21

അപേക്ഷകൾ അയക്കേണ്ട രീതി 

താൽപ്പര്യവും യോഗ്യതയുമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ആവശ്യമായ രേഖകളും പാസ്‌പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോയും സഹിതം അവരുടെ ബയോഡാറ്റ 2022 സെപ്റ്റംബർ 21-നുള്ളിൽ ഇനിപ്പറയുന്ന ഇമെയിലിലേക്ക് അയയ്ക്കാം.

അപേക്ഷകൾ അയക്കേണ്ട ഇമെയിൽ (Email) ID

careerprincipalnorthkerala@gmail.com

ജോലി ചെയ്യണ്ട സ്ഥലം

മലപ്പുറം, കേരളം

ശമ്പളം 

യുജിസി മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ചു ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും

യോഗ്യതകൾ 

M.Tech 

ജോലിയിൽ മുൻപരിചയം ഉള്ളവർക്ക് മുൻഗണന ലഭിക്കും 

സ്ഥാപനത്തിന്നെപ്പറ്റി അറിയാനായി ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക

Official Website Address :Click Here