വലിയ കൂനമ്പായിക്കുളത്തമ്മ കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി

                                   ജോലിഒഴിവുകൾ -2022

തസ്തിക 

അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർമാർ

ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയിത വിഷയങ്ങൾ

മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്

സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് 

വലിയ കൂനമ്പായിക്കുളത്തമ്മ കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി

സ്ഥാപനത്തിന്റെ വിലാസം

വലിയ കൂനമ്പായിക്കുളത്തമ്മ കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി,

ചാവർകോട്, പാരിപ്പള്ളി പി.ഒ, തിരുവനന്തപുരം, കേരളം

ഒഴിവ് അറിയിപ്പ് തിയ്യതി 

15th September 2022

അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാനതിയ്യതി

2022 സെപ്റ്റംബർ 22

അപേക്ഷകൾ അയക്കേണ്ട രീതി 

താൽപ്പര്യവും യോഗ്യതയുമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പാസ്‌പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോയും മുൻ പരിചയ വിശദാംശങ്ങളും സഹിതം സൂചിപ്പിച്ച ഇമെയിൽ (Email)വിലാസത്തിൽ ബയോഡാറ്റ സഹിതം അപേക്ഷിക്കാം

അപേക്ഷകൾ അയക്കേണ്ട ഇമെയിൽ (Email) ID

ksbkt2008@gmail.com, vkcet2010@gmail.com

ജോലി ചെയ്യണ്ട സ്ഥലം

തിരുവനന്തപുരം, കേരളം

ശമ്പളം 

യുജിസി മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ചു ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും

യോഗ്യതകൾ 

ഓൾ ഇന്ത്യ കൗൺസിൽ ഫോർ ടെക്നിക്കൽ എജ്യുക്കേഷൻ(AICTE)/യുജിസി മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ചു ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും

സ്ഥാപനത്തിന്നെപ്പറ്റി അറിയാനായി ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക

Official Website Address :Click Here