കേരളാ പി എസ്  സി (Kerala PSC ) ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസമേഖല അദ്ധ്യാപക ഒഴിവുകൾ 

01)-Kerala PSC Assistant Professor Vacancies 

1. വകുപ്പ് : കേരള കൊളീജിയറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസം

2. തസ്തികയുടെ പേര്: ഹോം സയൻസിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ (ജനറൽ)

               Name of Post : Assistant Professor in Home Science (General) 

3. . Scale of pay : UGC Scale

4. ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 1 (ഒന്ന്)

നിയമന രീതി : നേരിട്ടുള്ള നിയമനം 

6. പ്രായപരിധി : 22 - 40. 02.01.1982 നും 01.01.2000 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമേ അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുള്ളൂ (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടുന്നു).

 മറ്റ് പിന്നാക്ക സമുദായങ്ങൾ, പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിൽ സാധാരണ പ്രായപരിധി ഇളവുകൾക്ക് അർഹതയുണ്ട്.

ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ PDF ലഭിക്കാനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി :- 02.11.2022, ബുധനാഴ്ച അർദ്ധരാത്രി 12.00 വരെ.

Last date for submission of application :- 02.11.2022, Wednesday upto 12.00 midnight.

Kerala PSC Non- Vocational Teacher in Commerce (Senior) Vacancies 

1 വകുപ്പ് : Kerala Vocational Higher Secondary Education

2 തസ്തികയുടെ പേര്: കൊമേഴ്‌സിൽ നോൺ-വൊക്കേഷണൽ ടീച്ചർ (സീനിയർ)

 Name of Post : Non- Vocational Teacher in Commerce (Senior)

3 ശമ്പളം   : ₹ 55200-115300/-

4 ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 01 (ഒന്ന്)

Method of appointment : Direct Recruitment 

Age limit : 23 - 40. 

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി :- 02.11.2022, ബുധനാഴ്ച അർദ്ധരാത്രി 12.00 വരെ.

Last date for submission of application :- 02.11.2022, Wednesday upto 12.00 midnight

ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ PDF ലഭിക്കാനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 

Kerala PSC Non- Vocational Teacher in English  (Senior) Vacancies 

1 വകുപ്പ് : കേരള വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസം

Department : Kerala Vocational Higher Secondary Education

2 തസ്തികയുടെ പേര്: ഇംഗ്ലീഷിൽ നോൺ-വൊക്കേഷണൽ ടീച്ചർ (സീനിയർ)

 Name of Post : Non- Vocational Teacher in English (Senior)

3 ശമ്പളം  : ₹ 55200-115300/-

4 ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 07 (ഏഴ്)

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി :- 02.11.2022, ബുധനാഴ്ച അർദ്ധരാത്രി 12.00 വരെ.

Last date for submission of application :- 02.11.2022, Wednesday upto 12.00 midnight

ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ PDF ലഭിക്കാനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 

Kerala PSC Non- Vocational Teacher in Chemistry (Senior) Vacancies 

1 വകുപ്പ് : കേരള വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസം

Department : Kerala Vocational Higher Secondary Education

2 തസ്തികയുടെ പേര്: കെമിസ്ട്രി  നോൺ-വൊക്കേഷണൽ ടീച്ചർ (സീനിയർ)

 Name of Post : Non- Vocational Teacher in Chemistry  (Senior)

3 ശമ്പളം  : ₹ 55200-115300/-

4 ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 02 (Two )

അവസാന തീയ്യതി : നവംബർ -02 / 2022 

ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ PDF ലഭിക്കാനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 

Kerala PSC Non- Vocational Teacher in Mathematic  (Senior) Vacancies 

ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ PDF ലഭിക്കാനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 

സിലബസ് ലഭിക്കാനായി :- https://www.keralapsc.gov.in/syllabus1