കൊച്ചി ബിസിനസ് സ്കൂൾ, കാക്കനാട്- പ്രൊഫസർ/അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ/അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഒഴിവുകൾ വിശദ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ 

കേരളത്തിലുടനീളമുള്ള ഉള്ള ഒഴിവുകളാണ് ആണ് ഇവിടെ നൽകിവരുന്നത് കൊച്ചി ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന  കാക്കനാടുള്ള 'കൊച്ചി ബിസിനസ് സ്കൂളിലാണ്' 2022 - 23 അധ്യയന വർഷത്തേക്ക്  ഇനി പറയുന്ന യോഗ്യത ഉള്ളവരിൽ നിന്നും ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ക്ഷണിക്കുന്നത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് കൊച്ചി ബിസിനസ് സ്കൂളിൽ സ്കൂളിൽ അധ്യാപകരുടെ ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്

വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തെ അറിയാൻ 

2011 ൽ സ്ഥാപിതമായ ഈ സ്ഥാപനം AICTE അംഗീകരിച്ച രണ്ട് വർഷത്തെ MBA കോഴ്സ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, അത് മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമായി അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.മാർക്കറ്റിംഗ്, ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്‌സ്, ഫിനാൻസ്, ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ്സ്, ഓപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് സിസ്റ്റംസ് തുടങ്ങിയ വിദഗ്ധ പരിശീലനം നൽകിവരുന്നു.വിദ്യാർത്ഥികളെ ആഗോളതലത്തിൽ കഴിവുള്ളവരും സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുള്ള മാനേജർമാരും സംരംഭകരുമായി വാർത്തെടുക്കുക എന്നതാണ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം. 

 യോഗ്യതകൾ

Master of Business Administration (MBA)കുറഞ്ഞത് 60% മാർക്കോടെ റഗുലർ MBA ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായ CGPA ഉണ്ടായിരിക്കണം  അതുപോലെ യുജിസി അംഗീകരിച്ച സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന്.PhD.ലഭിച്ചവർ ആയിരിക്കണം

 പ്രായപരിധി

 25 വയസ്സു മുതൽ  45 വയസ്സ് വരെ

അപേക്ഷിക്കേണ്ടവിധം

മേൽപ്പറഞ്ഞ യോഗ്യതകളും അത് തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പകർപ്പ്  കൃത്യമായ ബയോഡാറ്റയും സ്ഥാപനത്തിൻറെ  ഓഫീഷ്യൽ മെയിൽ  അഡ്രസ്സിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി മെയിൽ ആകേണ്ടതാണ്

 ശമ്പളം

നിലവിൽ യോഗ്യത അനുസരിച്ചുള്ള ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നതാണ് PhD
യോഗ്യത ഉള്ളവർക്കും അതുപോലെ അഞ്ചു വർഷത്തിൽ കുറയാതെ പ്രവൃത്തിപരിചയം ഉള്ളവർക്കും കൂടുതൽ ശമ്പളത്തിന്  അർഹതയുണ്ട്


Organization website: www.kbs.edu.in

Email Address to Apply: principal@kbs.edu.in

അവസാന തീയതി ജൂലൈ എട്ടാം (08/07/2022 )തീയതി ആണ്

വിലാസം
കൊച്ചി ബിസിനസ് സ്കൂൾ,
കാക്കനാട് ഇൻഫോ പാർക്കിന് സമീപം,
കൊച്ചി – 682030,
കേരളം, ഇന്ത്യ  Phone: 070252 59708

റഫറൻസ്: ഔദ്യോഗിക പരസ്യം