ഹോളി ഗ്രേസ് അക്കാദമി ഓഫ് മാനേജ്‌മെന്റ് സ്റ്റഡീസ്, മാള, തൃശൂർ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ/അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ എന്നി ഒഴിവുകൾ  വിശദ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ 

കേരളത്തിലുടനീളമുള്ള ഉള്ള ഒഴിവുകളാണ് ആണ് ഇവിടെ നൽകിവരുന്നത് തൃശൂർ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മാളയിലുള്ള  'ഹോളി ഗ്രേസ് അക്കാദമി ഓഫ് മാനേജ്‌മെന്റ് സ്റ്റഡീസ്' 2022 - 23 അധ്യയന വർഷത്തേക്ക്  ഇനി പറയുന്ന യോഗ്യത ഉള്ളവരിൽ നിന്നും ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ക്ഷണിക്കുന്നത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് ഹോളി ഗ്രേസ് അക്കാദമി ഓഫ് മാനേജ്‌മെന്റ് സ്റ്റഡീസ് ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്

വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തെ അറിയാൻ 

കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച MBA കോളേജുകളിലൊന്നായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ഈ സ്ഥാപനം Masters in Business Administration.നൽകിവരുന്നു  കാലിക്കറ്റ് സർവ്വകലാശാല നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള സിലബസ് തന്നെയാണ് ഹോളി ഗ്രേസ് അക്കാദമി ഓഫ് മാനേജ്‌മെന്റ് സ്റ്റഡീസ് പിന്തുടരുന്നത് 

ജോലി: അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ/അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ

 യോഗ്യതകൾ

1) അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ - MBA

അധ്യാപന പരിചയം: 1-2 വർഷം 

2) അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ - MBA PhD

അധ്യാപന പരിചയം: കുറഞ്ഞത് 5 വർഷം

Mail ID to send bio data :-  hr.hgams@gmail.com

അവസാന തീയതി: 17 ജൂലൈ 2022

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, : www.holygracebschool.org

 വിലാസം:

ഹോളി ഗ്രേസ് അക്കാദമി ഓഫ് മാനേജ്‌മെന്റ് സ്റ്റഡീസ്

മാള, കുരുവിലശ്ശേരി (പിഒ),

തൃശൂർ, കേരളം, പിൻ - 680732.

9745110089/+91 80860 97900

റഫറൻസ്: ഓഫീസ് പരസ്യം