യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാന്റ്സ് കമ്മീഷൻ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ  നെറ്റ് / സെറ്റ് / പിഎച്ച്ഡിക്ക് കഴിഞ്ഞവർക്ക്  ജോലി ലഭിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ('Academic Job Portal' )'അക്കാദമിക് ജോബ് പോർട്ടൽ' പുതുക്കിയിട്ടുണ്ട് . യോഗ്യതയുള്ള എല്ലാവരും  അവരുടെ അക്കാദമിക് പ്രൊഫൈൽ സർവ്വകലാശാലകളുടെ / കോളേജുകളുടെയും മറ്റ് തൊഴിലുടമകളുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ ജോലി നേടുകയെന്ന ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യത്തോടെ. ഓൺലൈനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനും അവരുടെ പ്രൊഫൈൽ സൃഷ്ടിക്കാനും പോർട്ടൽ സൗകര്യമൊരുക്കുന്നു

ഈ പോർട്ടലിൽ ലഭ്യമായ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ അക്കാദമിക് പ്രൊഫൈൽ സെർച്ച് ചെയ്യാനും നല്ല കഴിവുള്ളവരെ കണ്ടെത്താനും   തൊഴിലുടമകളെ സഹായിക്കുന്നു. ഈ പോർട്ടലിൽ തൊഴിൽ ഒഴിവുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനും പോസ്റ്റുചെയ്യാനും തൊഴിലുടമകൾക്ക് പോർട്ടൽ സൗകര്യമൊരുക്കുന്നു, ഒഴിവുകൾ സേർച്ച് ചെയ്തു  അനുയോജ്യമായ ജോലി കണ്ടെത്തി അതുവഴി അപേക്ഷകർക്ക് അപേക്ഷിക്കാനും പോർട്ടൽ സൗകര്യമൊരുക്കുന്നു,

നോൺ‌ടീച്ചിംഗ് ഒഴിവുകൾ‌ ഉൾ‌പ്പെടുത്തി ജോബ് പോർ‌ട്ടൽ‌ നവീകരിക്കുന്നതിനും ചില പുതിയ സവിശേഷതകൾ‌ ചേർ‌ക്കുന്നതിനും യു‌ജി‌സി പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് . നവീകരിച്ച പോർട്ടൽ വളരെ പെട്ടന്ന് തന്നെ  പ്രവർത്തനക്ഷമമാകും

ഈ പോർട്ടലിൽ തൊഴിൽഉടമകൾ അവരുടെ   തൊഴിൽ ഒഴിവുകൾ  അപ്‌ലോഡ്  ചെയ്യാനും അത് വഴി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത യോഗ്യതയുള്ള  സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് വിവരങ്ങൾ നൽകാനും അതുവഴി വളരെ നല്ല ജോലികൾ അവർക്കു  കണ്ടെത്താനും കഴിയും 

ഈ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നിങ്ങൾക്കു എന്തെകിലും സംശയങ്ങൾ വരികയാണെകിൽ നിങ്ങള്ക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാവുന്നതാണ് 

For Detailed Notice :- Click Here 

For 'Academic Job Portal' official Website :- Click Here