പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ആണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ വിവരങ്ങൾക്കായുള്ള കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്ക് ഈ ബ്ലോഗിന്റെ അവസാനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് .കൃത്യമായി വായിച്ചു മനസിലാക്കി അപേക്ഷിക്കുക  

പ്രവേശന പരീക്ഷയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെ യോഗ്യതയുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. 

(1) മുഴുവൻ സമയവും ( Full Time PhD )

(2) സയൻസ്, ഭാഷ, സാഹിത്യം, മാനവികത, വാണിജ്യം എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിൽ പാർട്ട് ടൈം ഈ സർവകലാശാലയിലെ വിദ്യാഭ്യാസവും 

(ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷനായി തുടരുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒഴിവുകൾ  സ്ഥാനാർത്ഥികൾ പരിശോധിക്കണം.}

യോഗ്യത (ELIGIBILITY FOR ADMISSION )

 
1)- പിഎച്ച്ഡി പ്രവേശനത്തിനുള്ള അപേക്ഷകർ. പ്രോഗ്രാമിന് കാലിക്കട്ട് സർവകലാശാലയുടെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ബിരുദത്തിന് തുല്യമായി അംഗീകരിച്ച ഒരു ബിരുദമോ പ്രൊഫഷണൽ ബിരുദമോ ഉണ്ടായിരിക്കണം, യുജിസി 7-പോയിന്റ് സ്കെയിലിൽ കുറഞ്ഞത് ഗ്രേഡ് 'ബി' (അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേഡിംഗ് സമ്പ്രദായം പിന്തുടരുന്നിടത്തെല്ലാം പോയിന്റ് സ്കെയിലിൽ തുല്യമായ ഗ്രേഡ്) ) അല്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് സമ്പ്രദായത്തിൽ ആകെ 55% മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസസ്മെന്റ് ആൻഡ് അക്രഡിറ്റേഷൻ ഏജൻസി അംഗീകരിച്ച ഒരു വിദേശ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് തുല്യമായ ബിരുദം, 

2)-പട്ടികജാതി / പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നവർക്ക് 10% മാർക്കിന്റെ ഇളവ്, 55% മുതൽ 45% വരെ, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേഡിന് തുല്യമായ ഇളവ് അനുവദിക്കും. OBC (non-creamy layer) 5% മാർക്കിന്റെ ഇളവ്, 55% മുതൽ 50% വരെ,അല്ലെങ്കിൽ കാലാകാലങ്ങളിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി / സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത കഴിവുള്ളവർക്കും മറ്റ് വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടവർക്കും ഗ്രേഡിന് തുല്യമായ ഇളവ് അനുവദിക്കും 

MPhil  പാസായവർ. യുജിസി 7-പോയിന്റ് സ്കെയിലിൽ കുറഞ്ഞത് ഗ്രേഡ് ‘ബി’ ഉള്ള ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാം (അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേഡിംഗ് സംവിധാനം പിന്തുടരുന്നിടത്തെല്ലാം പോയിന്റ് സ്കെയിലിൽ തുല്യമായ ഗ്രേഡ്)

കേരളത്തിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ / സർക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ എയ്ഡഡ് കോളേജുകളിലെ അദ്ധ്യാപകരും യൂണിവേഴ്സിറ്റി / യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ജീവനക്കാരുടെയും ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ അധികാരപരിധിയിലുള്ള സർക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ എയ്ഡഡ് സെക്കൻഡറി / ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ അദ്ധ്യാപകരും അവിടെ സ്ഥിരമായ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നവരും പിഎച്ച് പ്രവേശനത്തിന് യോഗ്യരാണ്. ഇവർക്ക്  വ്യവസ്ഥകൾ‌ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന പ്രോഗ്രാം പാർ‌ട്ട് ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ അനുവദിച്ചേക്കാം.

അഡ്മിഷൻ യോഗ്യതയുടെ മുഴുവൻ വിവരങ്ങൾക്കായി യൂണിവേഴ്സിറ്റി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പരിശോധിക്കുക ലിങ്ക് ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു 
For Notification   Click Here

For  Vacancy Position : Click Here

For Registration : Click Here