കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ്  വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതും ഏറ്റവും പുതിയതുമായിട്ടുള്ള മുൻകാല ചോദ്യോത്തര വിശകലനമാണ്‌ ഇവിടെ നൽകുന്നത് .ഇപ്പോളത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഇത് നിങ്ങള്ക്ക് വീട്ടിലിരുന്നു കൃത്യമായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് 

മുൻകാല ചോദ്യോത്തര പരിശീലനം ഭാഗം ഒന്ന് 

Qu-01)-Which Education Commission recommends the establishment of DIET’s? 

 A) Indian Education Commission 

 B) University Education Commission 

 C) Secondary Education Commission 

 D) National Policy on Education

District Institute of Education and Training 

Establishment of DIET's in every district of India with the financial support from the Central Government is based on the recommendation of National Policy on Education 1986. DIET serves as the third tier of training and resource support ns structure at the district level after NCERT at national level and SCERT's at State level. The function of DIETS at the grassroots level in the area of elementary education can be synopsized under these three points. 

a)-Training. 

b )-Academic 

c)-Resource 

Action Research and Experimentation to deal with specific problems of that district in achieving the objectives in the areas of elementary and adult education and encouraging students for research and development.

Answer )-National Policy on Education-1986


Qu-02)-Match the following: 

     List 1                     List 2 

 a) MHRD                  1. 1994 

 b) UGC                    2. 1995 

 c) NCTE                   3. 1985 

 d) NAAC                  4. 1956

A) a-3, b-4, c-2, d-1  

B) a-2, b-4, c-1, d-3 

C) a-4, b-3, c-2, d-1 

D) a-1, b-2, c-3, d-4  

Answer  

MHRD- Ministry of Human Resource Development- 3. 1985

UGC-University Grants Commission -4. 1956

NCTE-National Council for Teacher Education -2. 1995

NAAC-National Assessment and Accreditation council- 1. 1994  

A) a-3, b-4, c-2, d-1 


Qu-03)-Which of the following does not belong to a projected aid? 

 A) Overhead projector 

 B) Black board 

 C) Epidiascope 

 D) Slide projector

Answer -  B) Black board 


Qu-04)-Who among the following is known as the father of 

‘Client Centred therapy’? 

A) Sigmond Freud 

B) Carl Rogers 

C) Abraham Maslow 

D) Virginia Axline

Person-centered therapy, also known as person-centered psychotherapy, person- centered counseling, client-centered therapy and Rogerian psychotherapy, is a form of psychotherapy developed by psychologist Carl Rogers beginning in the 1940s and extending into the 1980s.Person-centered therapy seeks to facilitate a client's self-actualizing tendency "an inbuilt proclivity toward growth and fulfillment via acceptance unconditional  positive regard, therapist congruence (genuineness), and empathic understanding

Answer -B) Carl Rogers 


Qu-05)-Behaviour that is driven by internal rewards is known as: 

A) Primary Motivation 

B) Intrinsic Motivation

C) Extrinsic Motivation

D) Secondary Motivation

Answer-B) Intrinsic Motivation


Qu-06)-The theory of ‘Structure of Intellect’ was proposed by: 

A) Gardner 

B) Guilford 

C) Spearman 

D) Thurstone

According to Guilford's Structure of Intellect (SI) theory (1955), an individual's performance on intelligence tests can be traced back to the underlying mental abilities or factors of intelligence. SI theory comprises up to 180 different intellectual abilities organized along three dimensions: operations, content, and products.  

Sl includes six operations or general intellectual processes: 

1 Cognition- The ability to understand, comprehend, discover, and become aware of information 

2 Memory recording - The ability to encode information 

3 Memory retention - The ability to recall information 

4 Divergent production - The ability to generate multiple solutions to a problem; creativity 

5 Convergent production - The ability to deduce a single solution to a problem; rule- following or problem-solving 

6 Evaluation - The ability to judge whether or not information is accurate, consistent, or valid

Answer-B) Guilford 


Qu-07)-“True Education must correspond to the surrounding circumstances or it is not a healthy growth”. Whose words are these? 

A) Rabindranath Tagore

B) Mahatma Gandhi

C) Dr. Radhakrishnan 

D) Swami Vivekananda

Answer-B) Mahatma Gandhi


Qu-08)-“Education does not change the world, Education changes people. People change the world”. Who said this? 

A) Plato 

B) John Dewey 

C) Paulo Freire 

D) Aristotle

Answer-C) Paulo Freire

Definitions by different thinkers. 

Swami Vivekananda. “The manifestation of divine perfection already existing in man”. 
M.K. Gandhi. He says, “By education I mean an all-round drawing out best in child and man - body, mind and spirit. 
Dr. Zakir Hussain. “Education is the process of the individual mind getting to its full possible development. 
Froebel. “Education is the unfoldment of what is already enfolded in the germ. It is the process through which the child makes internal external.”
John Dewey. “Education is the development of all those capacities in the individual which will enable him to control his environment and fulfill his possibilities. 
Redden. “Education is the deliberate and systematic influence existed by the mature upon the immature, through instruction, discipline and harmonious development of physical, intellectual, aesthetic, social and spiritual powers of the human being, according to the individual and social needs and directed towards the union of the educated with his creator, at the final end”
 

Qu-09)-The Educational Philosophy which supports the concept “Values are absolute and unchanging”: 

A) Naturalism 

B) Idealism 

C) Realism 

D) Pragmatism

The word “Idealism” has been derived from ‘Ideal’. Plato conceived of ideas as the basis of his philosophy. Idealism is a philosophical position which adheres to the view that nothing exists except an idea in the mind of man. Idea or higher nature is essences. They are of ultimate cosmic significance. Idealism idolizes ‘mind and self’. An idealist shifts the emphasis from the natural or scientific facts of life to the spiritual aspects of human experiences. 

Philosophical meaning: - Idealism seeks to offer an explanation of the man and the universe in terms of spirit or mind. Idealism is in fact spiritualism. Man’s spiritual nature is considered to be the very essence of his being. It asserts that reality is to be found in man’s mind rather than in material nature.

Answer-B) Idealism


Qu-10)-A “jpg” file stores

A) Audio data 

B) Video data 

C) Text data 

D) Image data

Contains important image details in JPEG or JPG (“Joint Photographic Experts Group”) format. This format is the most popular image format for sharing photos and other images on the Internet and among mobile and PC users. The small file size of JPG images allows you to store thousands of images in a small memory space.

Answer-D) Image data

ഞങ്ങൾ നൽകിവരുന്ന കോഴ്സിനെ പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി അറിയാൻ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുക അല്ലെകിൽ  വാട്സാപ്പ് ചെയ്യുക

നമ്പർ :- +919747232178