വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മുൻകാല ചോദ്യോത്തരങ്ങളാണ് ഈ വെബ്‌സൈറ്റിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക  മാക്സിമം ആളുകളിലേക്ക്‌ ഷെയർ ചെയ്യുക ,മറക്കാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ നൽകുന്ന സപ്പോർട് ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനമാകുന്നത്

UGC/NTA -NET EXAM Important PYQ- JUNE -2020 Exam 

Qu-1)-Statement 1 Maximum Performance tests are designed to assess the upper limits the examinee knowledge and abilities .

Statement II : Typical response tests are designed to measure the behaviour and characteristics of examinees In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below:

A. Both Statement I and Statement II are correct

B. Both Statement I and Statement II are incorrect

C. StatementI is correct but Statement II is incorrect

D. Statement I is incorrect but Statement Il is correct

Qu-2)- Statement I: Tutorials, group discussions and question answer sessions are dialogic and are part of direct teaching methods.

 Statement II: Project work, Laboratory work, simulation and role playing are action based and are part of indirect teaching methods.

In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below:

A. Both Statement I and Statement II are correct

B. Both Statement I and Statement Il are incorrect

C. Statement I is correct but Statement II is incorrect

 D. Statement I is incorrect but Statement II is correct

Qu-3)- Match List l with List II : List I provides the basic management functions to be performed by a teacher while the List II gives their description.

       List I                                               List II         

(A) Planning       (1) It involves feedback of List I results and follow up to compare accomplishments   

(B) Organizing     (II) It involves engagement in task relevant activities.

(C) Motivating     (III) It involves bringing 

(D) Controlling   (IV) It involves setting goals and objectives together resources and people.

Choose the correct answer from the options given below:

1. (A)-(IV), (B)-(III), (C)-(II), (D)-(1)

2. (A)-(1). (B)-(II), (C)-(1II), (D)-(IV)

3. (A)-(II), (B)-(1), (C)-(IV), (D)-(III)

4. (A)-(III), (B)-(IV), (C)-(1), (D)-(II)

Qu-4)- Which are the characteristics of an effective team in an institution of higher learning?

(A) The atmosphere tends to be informal in which members of the team are involved.

(B) There is a lot of discussion in which everyone participates.

(C) The task of the group is well understood and accepted by the group members.

(D) The members of the group are not afraid of putting forth their ideas.

(E) The members of the group avoid disagreement and conflict among themselves.

Choose the correct answer from the options given below:

(1) (A), (B) (C), (D) only

(2) (B), (C), (D). (E) only

(3) (C), (D), (E), (A) only

(4) (E). (A), (B), (C) only

 Qu-5)- If teaching is viewed as a continuum, which of the following modality, involves active give and take between the teacher and learner?

A. Training

B. Instruction

C. Conditioning

D. Indoctrination

Qu-6)- Which of the following are contributive to positive influence on teacher-student communication ?

A.      Making assumptions

B.      Limited interaction

C.      Fostering a sense of belongingness

D.       Acknowledging participation

E.       Persuative attitude

. Choose the most appropriate answer from the options given below

 (1) (A); (B), (C) only

 (2) (B), (C), (D) only

 (3) (C). (D), (E) only

 (4) (A). (D), (E) only

Qu-7) Capturing the imagination and initiative of the student is of crucial importance in

1. Case method of teaching

2. Concept Mapping

 3. Peer instruction

4. Quizzes

Qu-8)- Which of the following is the dominant practice in effective learning

 1) Encouraging students to think for themselves or other students' answers

 2) Students summarize their perceived aftermath

 3) The teacher comments on the purpose of future planning

4) Clarifying ideas to learners whose level of understanding may vary

Qu-9)-Which of the following strategies of teaching are learner-centered?

 (a) Cybernetics

 (b) Lecture with audio visual aids

(c) Question answer session

(d) Practical tasks based project

(e) Group discussion

Choose the correct answer from the options given below

1. Only (a) and (d)

2. Only (a) and (b)

3. Only (c) and (d)

4. Only (d) and (e)

Qu-10)- In which of the following evaluation systems, evaluation occurs informally during instructions?

1. Evaluation in choice-based credit system

2. Evaluation through computer based testing

3. Summative evaluation

4. Formative evaluation

നൽകിയ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ മാക്സിമം നിങ്ങൾതന്നെ കണ്ടെത്തുക .അതിനുശേഷം ഉത്തരസൂചിക പരിശോധിക്കുക 

Answers 

Qu--1= A. Both Statement I and Statement II are correct

Qu-2=  A. Both Statement I and Statement II are correct

Qu-3=  1. (A)-(IV), (B)-(III), (C)-(II), (D)-(1)

Qu4=   (1) (A), (B) (C), (D) only

Qu-5=  B-Instruction

Qu-6= Fostering a sense of belongingness

Qu-7=Case method of teaching\

Qu-8=Clarifying ideas to learners whose level of understanding may vary

Qu-9=1. Only (a) and (d)

Qu-10=4-Formative evaluation

ഞങ്ങൾ നൽകിവരുന്ന കോഴ്സിനെ പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി അറിയാൻ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുക അല്ലെകിൽ  വാട്സാപ്പ് ചെയ്യുക
നമ്പർ :- +919747232178